Xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu. Ngăn chặn được hành vi làm giả, làm nhái, xâm phạm và đăng ký nhãn hiệu trái quy định của Pháp luật. Pháp luật quy định xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ như sau  : 

Có thể bạn quan tâm

 Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền có ý kiến bằng văn bản. Gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ về quyền đăng ký, quyền ưu tiên, điều kiện bảo hộ và về những vấn đề khác liên quan. Đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của người thứ ba. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn. Và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng. Kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết. Cục thông báo về ý kiến phản hồi cho người thứ ba. Và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo. Để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó. Cục xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba. Trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn.

Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do.

Trong trường hợp ý kiến của người thứ ba liên quan đến quyền đăng ký. Nếu xét thấy không thể xác định ý kiến của người thứ ba là có cơ sở hay không. Cục  thông báo để người thứ ba nộp đơn cho Toà án giải quyết. Trong thời hạn 01 tháng người thứ ba không thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ. Về việc đã nộp đơn cho Toà án giải quyết thì Cục Sở hữu trí tuệ coi như người thứ ba rút bỏ ý kiến. Nếu Cục được thông báo trong thời hạn như trên của người thứ ba. Cục  tạm dừng việc xử lý đơn để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Toà án. 

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người thứ ba và người nộp đơn. Để làm rõ hơn vấn đề có ý kiến phản đối nếu xét thấy cần thiết và có yêu cầu của cả hai bên.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *