Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân. Nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Tuy nhiên trong một số trường hợp, văn bằng bảo hộ có thể bị hủy bỏ hiệu lực.

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký. Và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;

b) Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên, băn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực là suốt thời hạn bảo hộ. Đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ. Trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Và ý kiến của các bên liên quan. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Các quy định trên được áp dụng đối với việc huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *