Quyền của người biểu diễn

Quyền của người biểu diễn – người biểu diễn có quyền tác giả gì? Các quyền của người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư có gì khác so với các quyền của người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư ra tác phẩm

Có thể bạn quan tâm

 Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

Các quyền nhân thân của người biểu diễn bao gồm các quyền sau đây:

  1. a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
  2. b) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

Quyền tài sản của người biểu diễn bao gồm

  1. a) Định hình hoặc cho phép người khác định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;
  2. b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc cho phép người khác thực hiện các công việc đó đối với cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;
  3. c) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;
  4. d) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *