Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Có thể bạn quan tâm

Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan:

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

  1. Trường hợp không được chuyển nhượng:

Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 (trừ quyền công bố tác phẩm.Theo đó, Điều 19 quy định các quyền nhân thân bao gồm:

  • Đặt tên cho tác phẩm.
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.
  • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29, bao gồm các quyền sau:

  • Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn.
  • Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.
  1. Trường hợp có đồng chủ sở hữu:

Việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu. Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

  1. Chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác:

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *