Đăng ký bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật

Đăng ký bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật như thế nào? Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm văn học nghệ thuật gồm những tài liệu gì. Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật có được sau 01-02 ngày làm việc.

Có thể bạn quan tâm

 Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm văn học nghệ thuật cũng giống như việc đăng ký bản quyền tác giả cho các đối tượng khác, theo đó việc đăng ký là không bắt buộc để có được quyền tác giả nhưng là phương án khuyến khích ưu tiên tác giả của tác phẩm văn học nghệ thuật nên tiến hành

Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật tại đâu

+ Cục bản quyền tác giả

+ Thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

– 02 đĩa chương trình tác phẩm văn học nghệ thuật

– thông tin của người sở hữu tác phẩm văn học nghệ thuật

-Thông tin tác giả (nếu tác giả và chủ sở hữu khác nhau)

-Giấy cam đoan của tác giả

-Quyết định giao nhiệm vụ của chủ sở hữu cho tác giả

Thời gian đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm văn học nghệ thuật

01 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ, chủ sở hữu sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm văn học nghệ thuật

Liên hệ đăng ký bản quyền tác phẩm văn học nghệ thuật

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *