Nội dung hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu bao gồm những nội dung gì? Cần lưu ý gì khi lập nội dung hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu?

Có thể bạn quan tâm

Pháp luật quy định những nội dung bắt buộc phải có trong chuyển nhượng nhãn hiệu. Theo đó các bên chuyển nhượng phải đáp ứng được đúng và đủ các nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

a) Nội dung chính của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

  • Tên đầy đủ và địa chỉ của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.
  • Thông tin chi tiết về đối tượng được chuyển nhượng
  • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Điều kiện sửa đổi, chấm dứt, vô hiệu hợp đồng
  • Cách thức giải quyết khiếu nại, tranh chấp
  • Ngày và nơi ký kết hợp đồng
  • Chữ ký của các bên hoặc của người đại diện có thẩm quyền của các bên kèm theo họ tên, chức vụ của người ký và xác nhận chữ ký.

b) Lưu ý khi lập hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

– Đối tượng SHCN được chuyển nhượng phải đang trong thời hạn bảo hộ.

– Hợp đồng chuyển nhượng phải được đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp để có hiệu lực pháp luật.

– Các bên tham gia Hợp đồng phải đóng dấu vào hợp đồng. Nếu không có con dấu thì phải được cơ quan Công chứng Nhà nước chứng thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *