Đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid

Trong đơn xin đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Mardrid cần chỉ rõ các nước thành viên Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

Có thể bạn quan tâm

Các thủ tục nộp đơn và quá trình xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid cũng tương tự như nộp đơn theo Thoả ước Madrid, nhưng đăng ký theo Nghị định thư Madrid có một số điều kiện thuận lợi hơn so với đăng ký theo văn kiện Thỏa ước, đó là:

  1. Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam, mà không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (Nộp đơn đăng ký theo Thỏa ước Madrid bắt buộc nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại);
  2. Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid bị mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở Việt Nam bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn xin chuyển đổi đăng ký nhãn hiệu vào từng quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế;
  3. Người nộp đơn có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký Quốc tế theo Nghị định thư Madrid.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn trong một đơn đăng ký Quốc tế có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thỏa ước và /hoặc Nghị định thư Madrid, miễn là đáp ứng các điều kiện tương ứng và đơn phải theo mẫu qui định.

Thông thường, trong vòng 18 tháng theo Nghị định thư Madrid kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han qui định trên).

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *