Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc – Đơn đăng ký

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc thì bất kỳ người đang sử dụng hoặc dự định sử dụng một nhãn hiệu tại Hàn Quốc đều có thể nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù luật nhãn hiệu của Hàn Quốc thông qua một hệ thống đăng ký, không phải là một hệ thống sử dụng tức là không bắt buộc người nộp đơn phải sử dụng nhãn hiệu tại Hàn Quốc trước hoặc ngay sau thời điểm nộp đơn mà chỉ cần người nộp đơn có một ý định thực sự và tiến hành nộp đơn tại Hàn Quốc thì cơ quan nhãn hiệu Hàn Quốc sẽ chấp nhận việc nộp đơn đó. Tuy nhiên, nếu quá ba năm kể từ ngày đăng ký mà nhãn hiệu không được chủ đơn sử dụng tại Hàn Quốc thì sẽ bị hủy bỏ đồng nghĩa với việc nhãn hiệu đó mất độc quyền và ai sử dụng cũng hợp pháp.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

  • Thư lệnh bao gồm: Tên và địa chỉ của người nộp đơn (chủ sở hữu); Nhãn hiệu, danh sách sản phẩm/dịch vụ cần đăng ký; Ngày yêu cầu nộp đơn; Quốc gia, số đơn, ngày nộp đơn của đơn ưu tiên (Nếu có)
  • 10 mẫu nhãn hiệu: (không quá 7 x 7 cm)
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)
  • Giấy ủy quyền

Lưu ý: Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên có thể được nộp muộn sau ngày nộp đơn. Tuy nhiên người nộp đơn phải bổ sung trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp đơn (Thời hạn này không thể gia hạn)

Nhóm sản phẩm/ Dịch vụ

Tuân thủ theo bảng phân loại hàng hóa quốc tế (Bảng phân loại Nice)

Quyền ưu tiên

– Tại Hàn Quốc, người nộp đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên tại bất kì một quốc gia thành viên nào; hoặc

– Theo các điều ước song phương khác mà Hàn Quốc là thành viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *