Công ước Berne 1886

Công ước Berne là công ước bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật kí kết tại Berne, Thụy Sỹ vào năm 1886. Đây là điều ước đa phương đầu tiên trong lĩnh vực quyền tác giả.

Có thể bạn quan tâm

  Công ước đã được sửa đổi tại Paris năm 1896 và tại Berlin năm 1908, hoàn thiện tại Berne năm 1914, sửa đổi tại Rome năm 1928, tại Brussels năm 1948, tại Stockholm năm 1967 tại Paris năm 1971 và được bổ sung năm 1979. Văn hiện hiện hành là văn kiện Paris ngày 24/7/1971 được bổ sung ngày 02/10/1979. Công ước đặt ra 3 nguyên tắc cơ bản và một loạt các quy định xác định sự bảo hộ tối thiểu cũng như các quy định đặc biệt dành cho các nước đang phát triển

Nguyên tắc đối xử quốc gia

 Nguyên tắc đối xử quốc gia là nguyên tắc cơ bản và quan trọng không chỉ được ghi nhận trong Công ước Berne mà còn được quy định trong rất nhiều Điều ước quốc tế khác về SHTT cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới.

Nguyên tắc bảo hộ tự động

Bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ sự sáng tạo cá nhân về hình thức thể hiện ý tưởng, do đó khi con người sáng tạo và thể hiện ý tưởng dưới một hình thức khách quan nhất định thì cũng đồng thời phát sinh quyền tác giả mà không cần một điều kiện hay thủ tục nào

Nguyên tắc bảo hộ độc lập

Việc hưởng và thực hiện các quyền  lợi này không lệ thuộc vào một thể thức, thủ tục nào hết; việc hưởng và thực hiện này hoàn toàn độc lập không tùy thuộc vào việc tác phẩm có được bảo hộ hay không ở nước gốc của tác phẩm. Do đó, ngoài những quy định của công ước này, mức độ bảo hộ cũng như các biện pháp khiếu nại đảm bảo cho tác giả để bảo hộ quyền lợi của mình sẽ hoàn toàn do quy định của Luật pháp của nước nơi sự bảo hộ được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *