Quy định tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Bạn có biết khi tách đơn đăng ký nhãn hiệu thì đơn tách và đơn bị tách sẽ mang hai số đơn khác nhau và được thẩm định riêng biệt với nhau

Có thể bạn quan tâm

Theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc trên cơ sở chủ động, người nộp đơn có thể tách đơn (tách một hoặc một số nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách)

Đơn nhãn hiệu được tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu (đơn bị tách) hoặc ngày ưu tiên của đơn bị tách

Ví dụ:    Ngày 01/01/2010 tiến hành nộp đơn Nhãn hiệu A số đơn 3-2011-00018888

Đến ngày 02/10/2010 chủ đơn chủ động tách đơn Nhãn hiệu A thành đơn Nhãn hiệu B với số đơn 3-2012-00089878 với ngày nộp đơn là ngày 01/01/2010.

Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *