Đăng ký nhãn hiệu AK

Đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký logo công ty theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu thì các yếu tố đơn giản không thuộc phạm vi đối tượng đăng ký nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

 “AK” xét về cấu trúc chỉ bao gồm hai chữ cái “A” và “K”, vậy phải chăng đây được coi là yếu tố đơn giản không thể tạo ra khả năng phân biệt cho nhãn hiệu? Liệu rằng có đăng ký nhãn hiệu”AK” được hay không?

Câu trả lời là Có!

Nếu xét đơn thuần về cấu tạo của nhãn hiệu thì nhãn hiệu AK chỉ bao gồm hai yếu tố đơn thuần trong bảng chữ cái tiếng Việt. Tuy nhiên khi phát âm lên thì nhãn hiệu lại tạo nên một âm tiết đặc biệt và do đó có thể tạo nên tính phân biệt cho nhãn hiệu.

Thực tiễn cho thấy năm 2008 Cục sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu  (số giấy chứng nhận: 153419 và 147493)

Như vậy, khi xem xét khả năng đăng ký nhãn hiệu thì không chỉ đơn thuần dựa vào cấu tạo của nhãn hiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *