Quyền đăng ký giống cây trồng

Quyền đăng ký giống cây trồng thuộc về ai? Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng là những người theo quy định của pháp luật có đủ năng lực và điều kiện để tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng (sau đây gọi là người đăng k‎ý) bao gồm:

Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng công sức và chi phí của mình.

Tổ chức, cá nhân được chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *