Những điều cần biết khi đăng ký sáng chế ở Bhutan mới nhất năm 2021

Đăng ký sáng chế ở Bhutan chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Sở hữu Công nghiệp của Vương quốc Bhutan, 2001. Theo Đạo luật , “ bằng sáng chế có nghĩa là quyền được cấp để bảo vệ một sáng chế ” . Theo mục đích của Đạo luật này , “ sáng chế ” có nghĩa là ý tưởng của một nhà phát minh cho phép trên thực tế giải pháp cho một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Một sáng chế có thể liên quan đến một sản phẩm hoặc một quá trình. Việc đăng ký sáng chế có tầm quan trọng không kém gì việc đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế chính là cơ sở chứng minh quyền sở hữu góp phần tạo dựng vị thế trên thị trường.

Dang Ky Sang Che O Bhutan
Đăng ký sáng chế ở Bhutan mới nhất năm 2021

Các sáng chế không được đăng ký sáng chế ở Bhutan

Những sáng chế nào không thể được đăng ký sáng chế ở Bhutan? Theo Mục 4 (3) của Đạo luật , các sáng chế sau không được cấp bằng sáng chế ở Bhutan: Khám phá, lý thuyết khoa học và phương pháp toán học; Kế hoạch, quy tắc hoặc phương pháp để kinh doanh, hoạt động  mang tính tinh thần hoặc chơi trò chơi; Các phương pháp điều trị cơ thể người hoặc động vật bằng phẫu thuật hoặc liệu pháp, cũng như các phương pháp chẩn đoán được thực hành trên cơ thể người hoặc động vật .

Các loại đơn đăng ký sáng chế ở Bhutan

Các loại đơn đăng ký sáng chế ở Bhutan gồm các loại đơn sau đây:

Đơn đăng ký sáng chế thông thường: Đơn xin cấp bằng được nộp tại Cơ quan Sáng chế mà không yêu cầu bất kỳ quyền ưu tiên nào của đơn được thực hiện tại một quốc gia công ước, hoặc không có bất kỳ tham chiếu nào đến bất kỳ đơn đăng ký nào khác, đang được xử lý tại Văn phòng Sáng chế được gọi là đơn thông thường.

Đơn đăng ký Sáng chế Công ước: Khi một người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Buhtan, yêu cầu ngày ưu tiên dựa trên đơn giống nhau, hoặc về cơ bản tương tự được nộp tại một hoặc nhiều quốc gia tham gia công ước , thì đó được gọi là đơn đăng ký công ước . Đơn đăng ký công ước sẽ được nộp cho Cơ quan Sáng chế, trong vòng 12 tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký tương tự tại quốc gia tham gia công ước .

Đơn đăng ký sáng chế bộ phận: Người nộp đơn đăng ký sáng chế tại Bhutan có thể nộp vào thời điểm mà đơn xin cấp phép , có thể chia đơn đăng ký thành hai, hoặc nhiều đơn (“đơn đăng ký bộ phận”) , với điều kiện là mỗi đơn đăng ký bộ phận không được vượt quá sự tiết lộ trong đơn đăng ký ban đầu

Yêu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bhutan

Yêu cầu nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thông thường tại Bhutan

Các yêu cầu bắt buộc cơ bản để nộp đơn đăng ký sáng chế thông thường ở Bhutan sẽ như sau :

 1. Tên, địa chỉ, thông tin chi tiết và quốc tịch của người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bhutan
 2. Tên, địa chỉ và quốc tịch của người phát minh ra bằng sáng chế
 3. Đặc điểm kỹ thuật tạm thời hoặc đặc điểm kỹ thuật hoàn chỉnh với mô tả, tuyên bố, tóm tắt, bản vẽ
 4. Bằng chứng về quyền có lợi cho người nộp đơn từ nhà phát minh bằng văn bản (chứng thư chuyển nhượng , hợp đồng lao động hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác)
 5. Giấy ủy quyền có lợi cho Luật sư / cơ quan cấp bằng sáng chế Bhutan

Yêu cầu nộp đơn xin cấp bằng sáng chế công ước ở Bhutan

Các yêu cầu bắt buộc cơ bản để nộp đơn đăng ký sáng chế công ước ở Bhutan sẽ như sau :

 1. Tên, địa chỉ, thông tin chi tiết và quốc tịch của người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bhutan
 2. Tên, địa chỉ và quốc tịch của người phát minh ra bằng sáng chế
 3. Đặc điểm kỹ thuật hoàn chỉnh với mô tả, tuyên bố, tóm tắt, bản vẽ
 4. Chi tiết về Đơn đăng ký sáng chế thông thường mà quyền ưu tiên được yêu cầu

Các yêu cầu khác đối với việc nộp đơn bằng sáng chế công ước ở Bhutan:

 1. Bằng chứng về quyền có lợi cho người nộp đơn từ nhà phát minh bằng văn bản ( chứng thư chuyển nhượng , hợp đồng lao động hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác )
 2. Giấy ủy quyền có lợi cho Luật sư / cơ quan cấp bằng sáng chế
 3. Bản sao công chứng của tài liệu ưu tiên
 4. Bản dịch tiếng Anh của Thông số kỹ thuật hoàn chỉnh , tài liệu ưu tiên, nếu bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *