Gia hạn thời gian trả lời Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ

Gia hạn thời gian trả lời Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ là khoảng thời gian mà chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn được pháp luật sở hữu trí tuệ cho phép. Thực tế cho thấy quy trình đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng có thể kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Do vậy việc theo dõi đơn là điều vô cùng cần thiết. Người nộp đơn cần năm rõ được quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu cũng như tiếp cận các công văn của Cục sở hữu trí tuệ để có thể gian hạn thời gian trả lời theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

  • Gia hạn thời gian trả lời trong giai đoạn thẩm định hình thức:

Thời hạn dành cho người nộp đơn và bên liên quan tiến hành việc sửa đổi, bổ sung tài liệu hoặc có ý kiến có thể được gia hạn một lần bằng đúng thời hạn đã được ấn định trong thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót., với điều kiện người yêu cầu gia hạn phải nộp văn bản yêu cầu gia hạn trước ngày kết thúc thời hạn ấn định và nộp lệ phí yêu cầu gia hạn theo quy định.

Riêng đối với tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn được phép nộp bổ sung trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Ví dụ:

Nếu ngày 07.08.2019 người nộp đơn gửi văn bản gia hạn trả lời tới Cục Sở hữu trí tuệ thì thời điểm kết thúc trả lời là ngày 07.10.2019.

Thời điểm kết thúc việc bổ sung tài liệu chứng minh hưởng quyền ưu tiên là ngày 07.11.2019. 

  • Gia hạn thời gian trả lời trong giai giai đoạn thẩm định nội dung:

Trong trường hợp đơn có thiếu sót hoặc chưa bộc lộ đầy đủ bản chất của đối tượng, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo trong đó nêu rõ các thiếu sót hoặc yêu cầu người nộp đơn giải thích nội dung đơn, cung cấp các thông tin thuộc phạm vi bản chất của đối tượng nêu trong đơn để bộc lộ đầy đủ bản chất của đối tượng và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn khắc phục.

Ví dụ:

Nếu ngày 07.08.2019 người nộp đơn gửi văn bản gia hạn trả lời tới Cục Sở hữu trí tuệ thì thời điểm kết thúc trả lời là ngày 07.11.2019.

Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng (ví dụ thiên tai, địch họa…) khiến cho việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quá thời hạn cho phép sẽ không được tính nếu tổ chức, cá nhân đó có yêu cầu và có chứng cứ xác đáng chứng minh tình trạng đó. Trường hợp yêu cầu được chấp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định, thông báo thu hồi quyết định, thông báo đã ban hành với lý do tổ chức, cá nhân không thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng thời hạn và khôi phục quá trình xử lý đơn trở về tình trạng như chưa kết thúc thời hạn.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *