Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế thông qua PCT

Đăng ký sáng chế thông qua PCT – Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn những thủ tục và quy trình đăng ký sáng chế thông qua PCT

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Sang Che Thong Qua Pct
Thủ tục đăng ký sáng chế thông qua PCT. Ảnh: freepik

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký sáng sáng chế quốc tế là Cục Sở hữu trí tuệ. Cục SHTT sẽ:

a) Tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế quốc tế;
b) Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo cho người nộp đơn các khoản phí theo quy định phải nộp cho Văn phòng quốc tế và Văn phòng tra cứu quốc tế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế – PCT (sau đây gọi là Hiệp ước);
c) Kiểm tra xem các khoản phí có được thanh toán đúng hạn hay không;
d) Kiểm tra và xử lý đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước;
e) Xác định đối tượng yêu cầu bảo vệ: Đối với đối tượng yêu cầu bảo vệ trong đơn thuộc bí mật quốc gia thì không thực hiện các bước tiếp theo và hoàn trả phí cho người nộp đơn, trừ phí gửi, sao đơn quốc tế;
e) Gửi một bản (bản sao hồ sơ) đơn đăng ký sáng chế quốc tế cho Văn phòng quốc tế và một bản khác (bản tra cứu) cho Văn phòng tra cứu quốc tế;
g) Gửi và nhận thư đến/từ người nộp đơn và Văn phòng Quốc tế.

Ngôn ngữ của đơn đăng ký sáng chế thông qua PCT

Đơn đăng ký sáng chế quốc tế nộp cho Cục SHTT phải có ngôn ngữ là tiếng Anh. Đơn phải được sao chép thành ba bản. Đối với những đơn không đủ bản sao, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ sao chép đơn bổ sung và người nộp đơn phải trả phí sao chép.

Văn phòng tra cứu quốc tế và văn phòng kiểm tra sơ bộ quốc tế

Với đơn đăng ký sáng chế quốc tế, các cơ quan tra cứu quốc tế sẽ có thẩm quyền và cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế là các văn phòng sáng chế, sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ của Úc, Áo, Liên bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc và văn phòng sáng chế Châu Âu.

Đơn đăng ký sáng chế quốc tế có chỉ định Việt Nam

a) Với đơn đăng ký sáng chế quốc tế có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ là cơ quan được chỉ định. Trong trường hợp này, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày ưu tiên, người nộp đơn phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ những nội dung sau: (i) Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế theo mẫu; (ii) Bản sao đơn đăng ký sáng chế quốc tế;

(iii) Bản dịch tiếng Việt của đơn đăng ký sáng chế quốc tế: Bản mô tả, bao gồm mô tả chi tiết, yêu cầu bảo hộ, chú thích cho các hình vẽ và bản chất kỹ thuật của sáng chế (bản sao đã được công bố hoặc bản gốc nộp lần đầu, nếu đơn chưa được công bố; bản sửa đổi và giải thích nội dung sửa đổi, nếu đơn quốc tế đã được sửa đổi theo Điều 19 của Hiệp ước);
(iv) Phí và lệ phí quốc gia.

b) Đơn quốc tế nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm a nêu trên có thể được chấp nhận với điều kiện người nộp đơn phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

Đơn đăng ký sáng chế quốc tế có chọn Việt Nam

a) Với đơn đăng ký sáng chế quốc tế có chọn Việt Nam thì Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, nếu việc chọn lựa được thực hiện trong thời hạn 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, phải nộp đơn cho Cục Sở hữu trí tuệ trong vòng 31 tháng kể từ ngày ưu tiên các tài liệu sau:
(i) Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế theo mẫu;
(ii) Bản dịch tiếng Việt của đơn quốc tế: Bản mô tả, bao gồm mô tả chi tiết, yêu cầu bảo hộ, chú thích cho các hình vẽ và bản chất kỹ thuật của sáng chế (bản sao đã được công bố hoặc bản gốc nộp lần đầu, nếu đơn chưa được công bố; bản sửa đổi, giải thích nội dung sửa đổi, nếu đơn đăng ký sáng chế quốc tế đã được sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34 (2) (b) của Hiệp ước);
(iii) Bản dịch tiếng Việt của các phụ lục của báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế (khi có yêu cầu thẩm định nội dung đơn);
(iv) Phí và lệ phí của quốc gia.
b) Đơn quốc tế nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm a trên đây có thể được chấp nhận với điều kiện người nộp đơn phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

Yêu cầu quyền ưu tiên

Để được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn phải khẳng định lại điều này trong văn bản công bố, nộp phí yêu cầu ưu tiên và nộp bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu cần thiết đã được nộp cho Văn phòng quốc tế theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ và quy chế thực hiện Hiệp ước. Đối với các đơn đăng ký sáng chế thông qua PCT, việc xử lý các yêu cầu ưu tiên sẽ tuân theo Hiệp ước và Quy chế thực hiện Hiệp ước.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *