Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam đơn nhóm và đơn đa nhóm

Khi đăng ký nhãn hiệu tại một quốc gia, ngoài việc quan tâm tới hồ sơ đăng ký, quy trình đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn còn quan tâm tới việc quốc gia đó chấp nhận đơn đa nhóm hay chỉ chấp nhận đơn nhóm.

Có thể bạn quan tâm

Đơn đa nhóm và Đơn đơn nhóm là gì ?

Nhóm là danh mục sản phẩm/dịch vụ khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần liệt kê để nộp kèm với tờ khai đăng ký. Nhóm sản phẩm/dịch vụ có ý nghĩa gắn liền nhãn hiệu với một lĩnh vực/sản phẩm cụ thể từ đó mà giới hạn phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

  • Nhóm sản phẩm/dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam được quy định chi tiết trong bảng phân loại Nice, và được chia làm 45 nhóm.
  • Đơn đa nhóm tức là một đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể lựa chọn hơn một nhóm để bảo hộ.
  • Đơn đơn nhóm (đơn 1 nhóm) là đơn đăng ký nhãn hiệu và trong đó người nộp đơn chỉ được lựa chọn bảo hộ 01 nhóm duy nhất.

Việt Nam chấp nhận đơn nhóm hay đa nhóm.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành, Việt Nam chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu đa nhóm.

Theo đó, người nộp đơn không bị giới hạn về số lượng nhóm trong cùng một đơn đăng ký. Có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều nhóm.

Trong cùng một nhóm, người nộp đơn có thể lựa chọn không giới hạn số lượng sản phẩm/dịch vụ trong cùng một nhóm.

Lưu ý:

1. Các nhóm tăng thêm sẽ phải nộp bổ sung thêm phí và lệ phí.

2. Các sản phẩm/dịch vụ trong cùng một nhóm từ thứ 07 trở lên sẽ phải nộp thêm phí và lệ phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *