Đối tượng không được bảo hộ thiết kế bố trí

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và các thông tư, nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định hiện hành của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam thì các đối tượng sau đây không được bảo hộ thiết kế bố trí

  1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;
  2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Như vậy pháp luật đã loại bỏ các đối tượng nêu trên khỏi phạm vi bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *