Đánh giá tính phân biệt của dấu hiệu kết hợp

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp Luật quy định. Khi thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu kết hợp như sau : 

Có thể bạn quan tâm

Một dấu hiệu kết hợp được coi là có khả năng phân biệt. Khi dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình kết hợp thành một tổng thể có khả năng phân biệt. Cụ thể:

a) Dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình đều có khả năng phân biệt. Và tạo thành tổng thể có khả năng phân biệt;

b) Thành phần mạnh của nhãn hiệu. (Yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý và ấn tượng về nhãn hiệu khi quan sát). Là dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình có khả năng phân biệt. Mặc dù thành phần còn lại không có hoặc ít có khả năng phân biệt;

c) Trường hợp dấu hiệu kết hợp gồm các dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình không có hoặc ít có khả năng phân biệt. Nhưng cách thức kết hợp độc đáo của các dấu hiệu đó tạo ra một ấn tượng riêng biệt. Thì tổng thể kết hợp đó vẫn được coi là có khả năng phân biệt;

d) Dấu hiệu kết hợp gồm các thành phần chữ và hình không có hoặc ít có khả năng phân biệt. Nhưng tổng thể kết hợp đó đã đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *