Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thái Lan

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thái Lan có thể được thực hiện bằng một trong các cách sau: Đăng ký sáng chế trực tiếp tại Thái Lan hoặc Đăng ký sáng chế Quốc tế đồng thời chỉ định bảo hộ tại Thái Lan

Có thể bạn quan tâm

Để đăng ký bảo hộ sáng chế tại Thái Lan thì sáng chế đó phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

1.Tiêu chuẩn bảo hộ

Sáng chế phải là giải pháp kỹ thuật, có tính mới (chưa bộc lộ) + có trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Tính mới của sáng chế được xem xét trên phạm vi toàn thế giới và việc bộc lộ để làm mất tính mới là không giới hạn về phạm vi và cách thức

2.Thành viên Hiệp ước

Thái Lan là một thành viên của Công ước Paris từ năm 2008, theo đó các đơn sáng chế từ các nước ước sẽ có ngày ưu tiên tương tự ở Thái Lan. Việc áp dụng ưu tiên đã được thực hiện trong vòng mười hai tháng của đơn đầu tiên trong một quốc gia hội nghị.

√ – Công ước Paris

√ – Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT)

Thái Lan vừa là thành viên của Công ước Paris vừa là thành viên của Hiệp ước hợp tác sáng chế PCT

3.Quy trình đăng ký

Nộp đơn sáng chế

Nộp đơn nào cũng đều là cần thiết để một đối tượng đăng ký sáng chế để đăng ký bằng sáng chế trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên

Kiểm tra sơ bộ

Một xét nghiệm hình thức của đối tượng đăng ký sáng chế được thực hiện để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Người nộp đơn cũng có thể được yêu cầu bổ sung  tài liệu trong vòng 90 ngày

Phản đối và xét nghiệm nội dung

Các bên liên quan có thể nộp phản đối đơn trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố được thực hiện. Trong khi đó, yêu cầu xét nghiệm nội dung phải được nộp trong vòng 5 năm kể từ ngày công bố.

Cấp Bằng độc quyền

Trong trường hợp không có phản đối đơn và xét nghiệm viên không phát hiện thấy sai lầm trong các bằng sáng chế hoặc bằng sáng chế thiết kế sản phẩm, người nộp đơn nộp lệ phí đăng ký. Sau đó Cơ quan sáng chế Thái Lan sẽ cấp Bằng độc quyền sáng chế tại thái Lan.

3.Hồ sơ đăng ký

– Thông tin người nộp đơn

– Bản mô tả sáng chế

– Tuyên bố của tác giả sáng chế

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *