Thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước

Doanh nghiệp có vốn nhà nước là gì? Doanh nghiệp có vốn nhà nước thì nhà nước nắm giữ bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ? Nắm rõ được thông tin mới nhất về quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước trong bài viết sau.

Có thể bạn quan tâm

Quy định về doanh nghiệp có vốn nhà nước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có thành viên là Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Thành Lập Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nhà nước

Bước 1: Đề nghị thành lập doanh nghiệp.

Người đề nghị thành lập doanh nghiệp Nhà nước phải là người đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu là Nhà nước để xác định nên đầu tư vốn vào lĩnh vực nào, quy mô ra sao để có hiệu quả nhất và đạt được mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước đề ra. 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sau khi có đủ hồ sơ thì tuỳ theo tính chất, quy mô và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, người có thẩm quyền ký quyết định thành lập doanh nghiệp phải lập hội đồng thẩm định.

Thẩm định trên cơ sở sử dụng bộ máy giúp việc của mình và mời các chuyên viên am hiểu về nội dung cần thẩm định tham gia để xem xét kỹ các điều kiện cần thiết đối với việc thành lập doanh nghiệp nhà nước mà người đề nghị đã nêu trong hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp.

Hội đồng thẩm định sau khi xem xét các nội dung của hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp, mỗi người phát biểu bằng văn bản ý kiến độc lập của mình và chịu trách nhiệm về ý kiến đó. Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp các ý kiến, trình người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp.

Bước 3: Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có văn bản của chủ tịch hội đồng thẩm định, người có quyền quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước ký quyết định thành lập và phê chuẩn điều lệ. Trường hợp không chấp nhận thành lập thì trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, có 3 cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 4: Đăng ký kinh doanh.

Sau khi có quyết định thành lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước còn phải có một thủ tục bắt buộc để có thể bắt đầu hoạt động là thủ tục đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh là hành vi tư pháp, nó khẳng định tư cách pháp lý độc lập của doanh nghiệp và khả năng được pháp luật bảo vệ trên thương trường.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm: Quyết định thành lập, Điều lệ doanh nghiệp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng trụ sở chính của doanh nghiệp, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp.

Bước 5: Đăng báo công khai về việc thành lập doanh nghiệp.

Luật quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký báo hàng ngày của TW hoặc địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong 5 số liên tiếp. Doanh nghiệp không phải đăng báo trong trường hợp người ký quyết định thành lập doanh nghiệp đó đồng ý và ghi trong quyết định thành lập doanh nghiệp.

Nội dung đăng báo.

  • Tên địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, họ và tên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc, số điện thoại, điện báo, điện tín viễn thông.
  • Số tài khoản, vốn điều lệ tại thời điểm thành lập.
  • Tên cơ quan ra quyết định thành lập, số, ngày ký quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh.
  • Ngành nghề kinh doanh.
  • Thời điểm bắt đầu hoạt động và thời hạn hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *