Tách đơn đăng ký sáng chế

Tách đơn đăng ký sáng chế được hiểu là từ một đơn sáng chế ban đầu, chủ đơn theo yêu cầu hoặc chủ động tách giải pháp kỹ thuật trong đơn sáng chế ban đầu thành một hoặc nhiều đơn khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Việc tách đơn đăng ký sáng chế có thể  do chủ đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu phải tách đơn (tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).

Đơn được tách ra sẽ mang số đơn mới nhưng vẫn được lấy ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đầu tiên( đơn bị tách)

Đối với mỗi đơn tách,người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Nếu việc tách đơn được tiến hành sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu thì  đơn được tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố.

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *