Phân biệt Sáng chế và Giải pháp hữu ích

Bạn chỉ biết đó là giải pháp kỹ thuật. Bạn muốn bảo hộ độc quyền giải pháp kỹ thuật đó. Nhưng bạn chưa biết sẽ đăng ký dưới hình thức độc quyền nào?

Có thể bạn quan tâm

  1. Sáng chế:

 Phải có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp

  1. Giải pháp hữu ích

Phải có tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp

Như vậy, Sáng chế yêu cầu cao hơn so với Giải pháp hữu ích đó chính là trình độ sáng tạo hay nói cách khác giải pháp kỹ thuật phải có trình độ sáng tạo (không được tạo ra một cách hiển nhiên) thì mới đáp ứng được tiêu chuẩn là sáng chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *