Đạo luật sáng chế đầu tiên

Cùng với việc ban hành đạo luật Viên (Venice) năm 1474 Italy đã trở thành nơi đầu tiên hình thành một cơ chế bảo hộ sáng chế qua việc đồng ý rằng những phương pháp mới và sáng tạo khi đưa vào trong thực tiễn sử dụng phải được thông báo với Hội đồng thành phố

Có thể bạn quan tâm

Cùng với việc ban hành đạo luật Viên (Venice) năm 1474 Italy đã trở thành nơi đầu tiên hình thành một cơ chế bảo hộ sáng chế qua việc đồng ý rằng những phương pháp mới và sáng tạo khi đưa vào trong thực tiễn sử dụng phải được thông báo với Hội đồng thành phố để từ đó những phương pháp này sẽ được pháp luật bảo vệ chống lại những hành vi sao chép. Tại Viên lúc này các phường hội thủ công sinh sống chủ yếu dựa trên nghề thổi thủy tinh nhưng họ thường có những hạn chế nhất định về mặt phương pháp sản xuất cũng như những kỹ năng trong nghề. Để khuyến khích và thu hút các nhà sáng tạo nước ngoài Thượng viện (Senate) đã ban hành một đạo luật có giá trị trên toàn lãnh thổ, theo đó quy dịnh: “Bất cứ ai trong thành phố này tạo ra một phương pháp mới và tinh tế mà trước đây chưa từng có và ngay sau khi nó được hoàn thiện có thể sử dụng và thực hiện được đồng thời thông báo tới Hội đồng thành phố thì bất kỳ người nào khác trong bất cứ vùng lãnh thổ và tại bất cứ nơi đâu trong quốc gia đều bị cấm trong vòng 10 năm không được chế tạo ra một phương pháp trong các hình thức giống hoặc tương tự mà chưa được sự đồng ý, cho phép của tác giả”

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *