Đăng ký sáng chế tại Philippines

Đăng ký sáng chế tại Philipines-Tại Philipines chủ sở hữu của sáng chế có thể bảo hộ cho sản phẩm sáng tạo của mình thông qua hai cách. Nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT hoặc nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp tại Philipines

Có thể bạn quan tâm

Để đăng ký sáng chế tại Philipines thì đối tượng phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sau

–    Bất kỳ giải pháp kỹ thuật của một vấn đề trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động của con người mà là mới, liên quan đến trình độ sáng tạo và áp dụng công nghiệp được cấp bằng sáng chế. Nó có thể được, hoặc có thể liên quan đến một sản phẩm, hoặc quá trình, hoặc sự cải tiến bất kỳ nói trên.

Các đối tượng không được bảo hô sáng chế tại Philipines

– Phát minh, lý thuyết khoa học và phương pháp toán học;

– Đề án, quy tắc và phương pháp thực hiện các hoạt động trí óc, cách chơi trò chơi hoặc hoạt động kinh doanh, và các chương trình cho máy tính;

– Phương pháp điều trị của cơ thể con người hoặc động vật bằng phẫu thuật hoặc điều trị và các phương pháp chẩn đoán được thực hiện trên cơ thể con người hoặc động vật. Quy định này không áp dụng đối với các sản phẩm và thành phần sử dụng trong bất kỳ các phương pháp này;

– Giống cây trồng, giống vật nuôi, quá trình chủ yếu mang bản chất sinh học để sản xuất thực vật hoặc động vật. Quy định này không áp dụng đối với các vi sinh vật và các quá trình phi sinh học và vi sinh vật.

– Các quy định theo tiểu mục này không loại trừ việc Quốc hội xem xét việc ban hành một đạo luật cung cấp riêng bảo vệ giống cây trồng, giống vật nuôi và một hệ thống bảo vệ quyền trí tuệ của cộng đồng:

– Chỉ có tính thẩm mỹ;

– Bất cứ đối tượng nào trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

 Thành viên công ước quốc tế về sáng chế

√ – Công ước Paris

√ – PCT

Phi-líp-pin là một thành viên của Công ước Paris từ năm 1965, theo đó các ứng dụng từ các nước ước sẽ có ngày ưu tiên tại Philipines việc áp dụng ưu tiên đã được thực hiện trong vòng sáu tháng của đơn đầu tiên

Phi-líp-pin cũng là một thành viên của Hiệp ước PCT kể từ năm 2001 và thời gian ưu tiên tại Philipines theo Hiệp ước PCT là 30 tháng kể từ ngày nộp đơn quốc tế hoặc kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.

Quy trình đăng ký sáng chế tại Philipines

+ Nộp đơn

Đơn đăng ký sáng chế tại Philipines được nộp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Philippines trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên đối với đơn nộp trực tiếp hoặc 30 tháng đối với đơn sáng chế PCT

+ Xem xét đơn

Sau khi nhận đơn, Văn phòng sở hữu trí tuệ Philipines tiến hành kiểm tra đơn. Và một báo cáo tìm kiếm được gửi cho người nộp đơn.

+ Công bố đơn và xét nghiệm nội dung

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn. Yêu cầu xét nghiệm nội dung đã được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố. Thư của bằng sáng chế sẽ được cấp trên các xét nghiệm nội dung. Sáng chế sẽ được công bố trong Công báo IPO cùng với các thông tin khác có liên quan.

+  Phản đối đơn

Các bên thứ ba được mời để chống lại các ứng dụng trong thời gian công bố theo quy định.

+ Cấp bằng độc quyền sáng chế

Thời hạn đăng ký có thể mất một khoảng thời gian tối thiểu là 2 tuần -3 tuần. Việc đăng ký có hiệu lực kể từ ngày nộp đơn.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *