Đăng ký sáng chế tại Canada

Đăng ký sáng chế tại Canada – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Canada, và tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Canada. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Canada cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Canada vẫn chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Canada

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên với Cục Sở hữu trí tuệ Canada là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Có thể khôi phục quyền ưu tiên trong vòng 2 tháng kể từ sau thời hạn trên, với điều kiện là ngày nộp đơn đang chờ xử lý là sau ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Canada

Đơn Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Canada có thể được nộp với ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nhưng ngôn ngữ phải nhất quán trong toàn bộ hồ sơ. Bản mô tả sáng chế có thể được nộp với bất kỳ ngôn ngữ nào, tuy nhiên, cần phải nộp bản dịch bản mô tả sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong vòng 2 tháng kể từ khi có thông báo tương ứng.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế cho Văn phòng Sáng chế Canada:

  • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • Bản mô tả sáng chế;
  • khai báo pháp nhân đã ký, nếu có.

Bản sao được chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được nộp trước 16 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc 4 tháng sau ngày nộp đơn ở Canada, hoặc đơn ưu tiên phải được nộp tại thư viện kỹ thuật số và Văn phòng Sở hữu trí tuệ Canada phải được thông báo về tính khả dụng của nó trước thời hạn nói trên. Bản dịch của tài liệu ưu tiên không phải tài liệu bắt buộc nhưng có thể được yêu cầu.

Không cần Giấy ủy quyền khi nộp đơn đăng ký bằng sáng chế tại Canada.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Canada

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Canada sẽ phải trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Việc kiểm tra nội dung phải được yêu cầu và phí chính thức phải được thanh toán trong vòng bốn năm kể từ ngày nộp đơn tại Canada.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Canada có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí gia hạn hàng năm trong năm đầu tiên phải được thanh toán khi đăng ký sáng chế. Tất cả các khoản phí gia hạn hàng năm trong những năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn hằng năm. Có thể thanh toán chậm sau thời gian gia hạn 2 tháng với việc phải trả một khoản phụ phí tương ứng.

Khung thời gian của thủ tục đăng ký sáng chế

Thời gian xử lý thủ tục đăng ký sáng chế trung bình ở Canada là 2 năm.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Canada thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *