Yêu cầu đối với tờ khai nhãn hiệu

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về thủ tục và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Hồ sơ phải cung cấp đầy đủ các tài liệu và đặc biệt tờ khai đăng ký theo mẫu do Cục SHTT quy định phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu?

Tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu là tài liệu được coi như quan trọng nhất khi bảo hộ cho bất kì nhãn hiệu nào. Đây là một trong những yếu tố chính quyết định việc nhãn có được bảo hộ hay không.

Người nộp đơn phải nộp 02 tờ khai với các lưu ý sau đây:

a) Phần mô tả trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu phải chỉ rõ loại nhãn hiệu đăng ký

+ nhãn hiệu thông thường;

+ nhãn hiệu tập thể;

+ nhãn hiệu liên kết;

+nhãn hiệu chứng nhận.

b) Đối với nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu liên kết.

Tong tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

Người nộp đơn phải chỉ rõ các yếu tố liên kết về nhãn hiệu. Hoặc về hàng hoá, dịch vụ tuân theo quy định sau đây:

(i) Trong trường hợp yếu tố liên kết là nhãn hiệu. Thì phải chỉ rõ trong số các nhãn hiệu liên kết đó có nhãn hiệu nào được coi là cơ bản hay không. ( Chỉ rõ số văn bằng bảo hộ, số đơn nộp trước đó)

(ii) Trong trường hợp yếu tố liên kết là hàng hoá, dịch vụ. Thì phải chỉ rõ trong số các hàng hoá, dịch vụ đó có hàng hoá, dịch vụ nào được coi là cơ bản hay không. ( Chỉ rõ số văn bằng bảo hộ, số đơn nộp trước đó)

(iii) Nếu người nộp đơn không chỉ rõ nhãn hiệu cơ bản hoặc hàng hoá, dịch vụ cơ bản. Thì tất cả các nhãn hiệu và tất cả các hàng hoá, dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu nêu trong đơn của người nộp đơn được coi là độc lập với nhau.

c) Đối với nhãn hiệu chứng nhận, người nộp đơn phải mô tả tóm tắt trong tờ khai đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu (các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu).

d) Trong tờ khai phải có mẫu nhãn hiệu và mô tả bằng chữ về nhãn hiệu đó theo các quy định sau đây:

(i) Nếu nhãn hiệu được cấu thành từ nhiều yếu tố thì phải chỉ rõ các yếu tố cấu thành. Và sự kết hợp giữa các yếu tố đó. N nếu nhãn hiệu chứa yếu tố hình thì phải nêu rõ nội dung và ý nghĩa của yếu tố hình;

(ii) Nếu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu màu thì phải chỉ rõ yêu cầu đó. Và nêu tên màu sắc thể hiện trên nhãn hiệu;

(iii) Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải là tiếng Việt thì phải ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và nếu các chữ, từ ngữ đó có nghĩa thì phải dịch ra tiếng Việt.

(iv) Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số Ả-rập. Hoặc chữ số La mã thì phải dịch ra chữ số Ả-rập.

e) Phần “Danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong Tờ khai. Phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice.

Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác. Thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *