Thẩm quyền giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị người khác xâm phạm các quyền về sở hữu trí tuệ. Quyền khởi kiện tại tòa án là một trong các quyền nhằm giúp chủ thể bảo vệ mình đã được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ 2005.

Có thể bạn quan tâm

1. Các tranh về chấp sở hữu trí tuệ

Các tranh chấp sở hữu trí tuệ gồm tranh chấp về quyền tác giả và sở hữu công nghiệp.

Có ba biện pháp giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đó là: Biện pháp hình sự; biện pháp dân sự và biện pháp hành chính.

2. Tranh chấp về sở hữu trí tuệ là tranh chấp dân sự

Trong trường hợp cả hai bên tranh chấp đều có mục đích lợi nhuận thì theo quy định tại khoản 2, Điều 29 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 vụ tranh chấp được coi là tranh chấp về kinh doanh thương mại. Như vậy, Không phải tranh chấp về sở hữu trí tuệ đều là các tranh chấp dân sự.

3. Tòa án sẽ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ

Theo quy định pháp luật Việt Nam những tranh chấp về sở hữu trí tuệ sẽ được giải quyết bởi tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, trong trường hợp một trong các bên tranh chấp hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài thì lúc này vụ tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, đối với những tranh chấp về sở hữu trí tuệ mà cả hai bên đều có mục đích lợi nhuận thì sẽ được xét xử bởi tòa án nhân dân cấp tỉnh.

4. Chủ thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật, chủ thể chỉ có thể nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa án:

– Nơi bên bị kiện cư trú, làm việc, nếu bên bị kiện là cá nhân hoặc nơi bên bị kiện có trụ sở, nếu bên bị kiện là cơ quan, tổ chức;

– Nơi bạn đang cư trú, làm việc nếu bạn là cá nhân hoặc nơi bạn có trụ sở, nếu bạn là tổ chức khi đạt được thỏa thuận bằng văn bản với bên bị kiện.

5. Trường hợp không thể biết được nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi có trụ sở của bên bị kiện?

Trong trường hợp này, pháp luật cho phép chủ thể được chọn Tòa án có thẩm quyền để giải quyết vụ việc. Theo đó, có thể chọn Tòa án nơi bên bị kiện cư trú, làm việc hoặc có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bên bị kiện có tài sản để khởi kiện.

Ngoài ra, trong trường hợp bên bị kiện không có nơi cư trú, làm việc hoặc có trụ sở tại Việt Nam thì bạn có thể yêu cầu Tòa án nơi bạn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở giải quyết vụ việc mà không cần thiết phải khởi kiện ở nước ngoài.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *