Quy trình đăng ký sáng chế tại Myanmar

Để được độc quyền sáng chế tại Myanmar thì bắt buộc phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Myanmar và được cấp bằng độc quyền sáng chế với quy trình xem xét đơn sáng chế như sau:

Có thể bạn quan tâm

Đơn đăng ký sáng chế tại Myanmar được xem xét qua ba giai đoạn 

        Tuyên bố          – Người nộp đơn bắt buộc phải nộp một bản tuyên bố to the Registry of Deeds and Assurances
Đăng ký – A patent is registered on submission of the declaration by the owner
Công bố đơn – Sau khi được đăng ký thì đơn đăng ký sáng chế tại Myanmar được công bố công khai

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *