Điều kiện về tính mới của sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:  Có tính mới. Có trình độ sáng tạo. Có khả năng áp dụng công nghiệp. Trong đó, tính mới của sáng chế là một điều kiện vô cùng quan trọng và đáng lưu ý. Cụ thể, tính mới của sáng chế được yêu cầu như sau :

Có thể bạn quan tâm

  • Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản. Hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước. Hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên. Trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
  • Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết. Và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.
  • Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây. Với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký 

b) Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học

c) Sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam.Hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Như vậy, khi đăng ký sáng chế cần lưu ý điều kiện tính mới. Điều đó sẽ hạn chế việc nộp đơn đăng ký nhưng bị từ chối.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *