Vì sao bảo hộ chương trình máy tính như tác phẩm văn học?

Xuất phát từ những đặc thù của phần mềm máy tính như dễ dàng sao chép, có tính phổ biến cao. Đồng thời với mục đích huyến khích các tổ chức, cá nhân yên tâm sáng tạo. Chương trình máy tính được pháp luật đặc biệt quan tâm bảo hộ. Hiện nay, chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học. Vì sao bảo hộ chương trình máy tính như tác phẩm văn học?

Có thể bạn quan tâm

Chương trình máy tính được hiểu là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác.

Khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Khoản 1 điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ quy định :

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy. 

Vì sao chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học?

Thứ nhất

Điều 2 của Công ước Berne quy định Chương trình máy tính được bảo hộ như một tác phẩm văn học. Việt nam là thành thành viên thứ 156 của Công ước Berne. Vì vậy, phải tôn trọng ngay lập tức quyền tác giả của Chương trình máy tính.

Thứ hai

Thời điểm phát sinh quyền tác giả là kể từ lúc được định hình dưới một dạng vật chất nhất định. Vì vậy, không cần phải tiến hành bất kỳ một thủ tục nào.

Thứ ba

Quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức thể hiện chứ không bảo hộ ý tưởng của tác phẩm. Chương trình máy tính sẽ vô nghĩa khi bị đánh cắp ý tưởng. Việc bảo hộ như tác phẩm văn học sẽ là cơ chế ngăn cản sự sao chép bất hợp pháp.

Thứ tư

Pháp luật quyền tác giả không bảo hộ ý tưởng của Chương trình máy tính. Vì vậy không ngăn cản người sử dụng  tiến hành các phân tích ngược để giải mã.  Việc tìm ra nguyên lý hoạt động, cấu trúc nhằm mục đích phát triển Chương trình máy tính.  Điều này góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của ngành công nghiệp phần mềm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *