Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu. Quyền tác giả được xác định không dễ bởi vì có nhiều cá nhân cùng đóng góp để sáng tạo ra tác phẩm này. Pháp luật quy định quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu như sau : 

Có thể bạn quan tâm

1.cơ sở pháp lý về quyền tác giá đối với tác phẩm điện ảnh

a) Người làm công việc đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, sáng tác âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật trường quay, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các công việc khác có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh được hưởng các quyền :

  • Đặt tên cho tác phẩm
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm
  • Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén
  • Hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả
  • Các quyền khác theo thoả thuận.

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật. Để sản xuất tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu. Là chủ sở hữu các quyền :

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản.

c) Tổ chức, cá nhân quy định tại mục thứ hai như trên. Có nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác. Theo thoả thuận với những người tại mục thứ nhất.

Theo đó, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu là tác phẩm đặc biệt nên cần chú ý quyền tác giả đối với tác phẩm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *