Photo giáo trình sách là hành vi xâm phạm quyền tác giả ?

Sinh viên có thể photo giáo trình sách phục vụ cho việc học tập không ? Theo Pháp luật hiện hành, việc sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập thì phải xin phép, trả tiền hay không phải xin phép, trả tiền còn tùy thuộc vào hành vi học tập cụ thể của sinh viên đó.

Có thể bạn quan tâm

1.Không phải mọi trường hợp sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập đều không phải xin phép, không phải trả tiền theo quy định của Pháp luật  :

 – Nếu sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập cụ thể là nghiên cứu khoa học thì không phải xin phép, không phải trả tiền.

– Nếu sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập cụ thể không phải là nghiên cứu khoa học thì phải xin phép, phải trả tiền.

2. Sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập cụ thể không phải là nghiên cứu khoa học thì phải xin phép, phải trả tiền.

Vì nếu thực hiện hành vi photo giáo trình sách không nhằm mục đích nghiên cứu khoa học mà không xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu của quyền tác giả đối với tác phẩm giáo trình, sách thì là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. ( Điều 5 Nghị định 105/2016/NĐ-CP ).

Bên cạnh đó, việc sinh viên photo giáo trình sách – tạo ra một bản sao cuốn giáo trình, sách dưới dạng bản cứng mới (sao chép tác phẩm)  không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả (Trường Đại học ) không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm đ khoản 1 điều 25 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành

“1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

“Học tập” và “nghiên cứu khoa học” là hai hoạt động có mối quan hệ mật thiết. Nhưng không phải là một mà là hai hoạt động khác nhau. Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức đạt được từ các thí nghiệm để phát hiện ra cái mới về bản chất sự vật, về tự nhiên xã hội và để sáng tạo phương pháp mới cao hơn. Học tập là quá trình tích lũy kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *