Chuyển nhượng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả là gì? Quyền tác giả có được chuyển nhượng cho tổ chức hay không? Nếu được chuyển nhượng thì phải đảm bảo những yêu cầu gì ?

Có thể bạn quan tâm

Quyền tác giả được hiểu là quyền của cá nhân, tổ chức là tác giả hoặc chủ sở hữu của tác phẩm đó. Quyền tác giả bao gồm quyền tài sản và quyền nhân thân.

Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với những quyền mà pháp luật cho phép chuyển nhượng.

– Quyền nhân thân (như quyền đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh cho tác phẩm,..) là quyền không thể chuyển nhượng cho người khác trừ quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm của mình.

– Đối với quyền tài sản (quyền làm tác phẩm phái sinh, biểu diễn tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm,…) pháp luật cho phép chủ sở hữu hoặc tác giả được phép chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.

Khi chuyển nhượng quyền tác giả, các bên sẽ phải kí kết hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và có thể nộp kèm theo hợp đồng đó để yêu cầu Cục bản quyền ghi nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho chủ sở hữu mới.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bao gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
  • Căn cứ chuyển nhượng (ví dụ như giấy chứng nhận quyền tác giả số …)
  • Giá, phương thức thanh toán (Qua chuyển khoản, thanh toán trực tiếp,…)
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Trách nhiệm do hành vi vi phạm hợp đồng

Trong thời hạn từ 15-20 ngày làm việc, Cục bản quyền sẽ thẩm định và ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho chủ sở hữu mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *