Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ukraina nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Ukraina. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ukraina chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp yêu cầu quyền ưu tiên thông thường tại Ukraina là sáu tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này là không thể.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina

Ngôn ngữ chính thức của quá trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp là tiếng Ukraina. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Ukraina nên được nộp cho Văn phòng Sáng chế trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Ukraina;
  • thông tin về (các) người nộp đơn;
  • mô tả của kiểu dáng;
  • các bản vẽ.

Để yêu cầu quyền ưu tiên, cần phải cung cấp bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên cùng với bản dịch tiếng Ukraina của nó trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn.

Bản gốc Giấy ủy quyền có thể được cung cấp đồng thời với việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng, trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày nhận được thông báo của Văn phòng tương ứng từ Cơ quan Sáng chế Ukraina. Việc hợp thức hóa hoặc công chứng giấy ủy quyền là không cần thiết.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Ukraine chỉ được kiểm tra theo các yêu cầu về hình thức.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina

Người nộp đơn không cần trả phí cấp bằng chính thức. Thời hạn hiệu lực cho một kiểu dáng công nghiệp của Ukraina là năm năm kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên. Đơn có thể được gia hạn thêm bốn giai đoạn năm năm nữa, với thời hạn tối đa là 25 năm. Phí gia hạn có thể được thanh toán trong vòng 6 tháng trước khi hết thời hạn đăng ký hiện tại. Chủ đơn cũng có thể thanh toán chậm trong thời hạn không quá sáu tháng và phải chịu một khoản phụ phí.

Theo Hiệp định Liên minh châu Âu-Ukraine, việc tiết lộ thông tin về kiểu dáng công nghiệp trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, nếu được yêu cầu, không bác bỏ tính mới của kiểu dáng công nghiệp, trong trường hợp việc tiết lộ được thực hiện bởi chủ sở hữu hoặc người trực tiếp hoặc gián tiếp nhận thông tin này từ chủ sở hữu kiểu dáng.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng ở Ukraine thường mất từ 6 đến 12 tháng.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ukraina nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Nigeria thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.