Đăng ký sáng chế tại New Zealand

Đăng ký sáng chế tại New Zealand – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường New Zealand cũng như tạo ra giá trị lâu dài và tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế hoặc cấp phép bằng sáng chế trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của New Zealand. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại New Zealand cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường New Zealand vẫn chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại New Zealand

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên với Cục Sở hữu trí tuệ New Zealand là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Không thể khôi phục thời hạn trên trong mọi trường hợp

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại New Zealand

Tất cả các tài liệu phải được nộp với tiếng Anh hoặc tiếng Maori. Tuy nhiên, nếu được gửi bằng tiếng Maori, bản dịch tiếng Anh đã được xác minh phải được cung cấp theo yêu cầu của Ủy viên. Các tài liệu nộp đơn không được nộp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Maori phải được kèm theo bản dịch tiếng Anh đã được xác minh tại thời điểm nộp đơn.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế cho Văn phòng Sáng chế New Zealand:

 • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
 • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
 • nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế, giải thích về cách thức mà người nộp đơn nhận được quyền đối với sáng chế từ (các) tác giả sáng chế;
 • địa chỉ cho dịch vụ ở New Zealand hoặc Úc và địa chỉ email;
 • thông số kỹ thuật (tên sáng chế, tuyên bố, tóm tắt);
 • nếu đơn yêu cầu quyền ưu tiên thông thường từ một đơn trước đó: xác nhận rằng người nộp đơn tại New Zealand là người nộp đơn trước đó, hoặc nếu không, xác nhận rằng người nộp đơn tại New Zealand đã cho người nộp đơn cơ bản quyền yêu cầu quyền ưu tiên từ đơn trước đó;
 • số đơn, quốc gia và ngày nộp đơn ưu tiên;
 • lệ phí nộp đơn.

Không cần nộp bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên và bản dịch tiếng Anh đã được xác minh nếu đơn xin ưu tiên không phải bằng tiếng Anh trừ khi được Ủy viên yêu cầu.

Không cần nộp Giấy ủy quyền trừ khi được Ủy viên yêu cầu.

Chứng thư chuyển nhượng từ (các) nhà sáng chế đã được hợp pháp hóa cho Lãnh sự quán New Zealand, trong trường hợp người nộp đơn không phải là nhà sáng chế.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại New Zealand

Sau khi đơn xin cấp bằng sáng chế tại New Zealand được nộp, hồ sơ đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định theo thủ tục và khả năng cấp bằng sáng chế được quy định theo Luật Sáng chế của New Zealand.

Cơ quan Sáng chế có thể yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào có thể cần thiết để làm cho đơn đăng ký phù hợp với luật pháp. Trong trường hợp người nộp đơn không tuân thủ các yêu cầu của Cơ quan cấp bằng sáng chế trong một thời gian gia hạn nhất định do Cơ quan đăng ký cho phép, đơn đăng ký sáng chế sẽ bị hủy bỏ.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở New Zealand có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn tại New Zealand. Phí gia hạn hàng năm trong năm đầu tiên phải được thanh toán khi đăng ký sáng chế. Tất cả các khoản phí gia hạn hàng năm trong những năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn hằng năm.

Việc chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp phải được lập thành văn bản. Việc chuyển nhượng sẽ không có hiệu lực đối với các bên thứ ba trừ khi nó đã được đăng trên Công báo và được ghi vào hồ sơ liên quan của Cơ quan Sáng chế một cách hợp lệ.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại New Zealand thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.