Đăng ký sáng chế tại Mexico

Đăng ký sáng chế tại Mexico – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Mexico hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Mexico. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Mexico cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Mexico chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Mexico

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Mexico yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày được hưởng quyền ưu tiên. Không thể khôi phục thời hạn này.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Mexico

Ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký sáng chế tại Mexico là tiếng Tây Ban Nha. Đơn có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác; tuy nhiên, bản dịch tiếng Tây Ban Nha phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của Mexico.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Mexico:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • thanh toán các khoản phí chính thức.

Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, bản sao có chứng thực của Tài liệu ưu tiên phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế Mexico trong thời hạn không thể gia hạn là ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nếu đơn đăng ký được nộp trực tiếp, bản gốc Giấy ủy quyền (POA) phải được cung cấp cùng với đơn đăng ký. Bản scan POA sẽ được chấp nhận đối với các đơn nộp dưới dạng điện tử. Việc nộp chậm tài liệu này được cho phép trong vòng hai tháng sau ngày nộp đơn nếu Cơ quan Sáng chế ra thông báo yêu cầu. POA phải có chữ ký của người cấp và hai nhân chứng. Việc chứng nhận và hợp pháp hóa tài liệu này là không cần thiết.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Mexico

Các đơn xin cấp bằng sáng chế ở Mexico sẽ phải trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Việc thẩm định nội dung sẽ được bắt đầu tự động. Không yêu cầu đặc biệt hoặc khoản phí nào liên quan đến việc thẩm định đơn. Có thể yêu cầu thẩm định nhanh theo PPH.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Mexico có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí cấp bằng và phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế trong năm năm đầu tiên phải được thanh toán trong vòng hai tháng kể từ khi nhận được Thông báo Trợ cấp.

Các khoản phí duy trì hiệu lực cho những năm kế tiếp phải được thanh toán năm năm một lần. Phí duy trì hiệu lực hằng năm có thể được trả theo cách tích lũy. Có thể thanh toán chậm khoản phí này trong thời hạn sáu tháng sau ngày đến hạn với điều kiện phải trả một khoản phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Mexico nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Mexico thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.