Đăng ký sáng chế tại El Salvador

Đăng ký sáng chế tại El Salvador là điều được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm xem xét đến tiềm năng phát triển của đất nước này.

Có thể bạn quan tâm

El Salvador là quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Trung Mỹ – Cộng hòa Dominica (CAFTA) – được đàm phán bởi 5 quốc gia Trung Mỹ và Cộng hòa Dominica – với Hoa Kỳ. Nền kinh tế El Salvador trước đây chủ yếu là nông nghiệp. Tuy nhiên, gần đây, El Salvador đã bắt tay vào việc đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách mở cửa liên kết thương mại và tài chính, đồng thời mở rộng lĩnh vực sản xuất.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại El Salvador.

Bằng sáng chế tại El Salvador

Để được cấp bằng sáng chế tại El Salvador, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Cụ thể, yêu cầu về tính mới của sáng chế sẽ được Cục SHTT tra cứu trong cơ sở dữ liệu theo quy định tại Điều 152 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký sáng chế tại El Salvador
Đăng ký sáng chế tại El Salvador

Mặt khác, những sáng tạo không thể được cấp bằng sáng chế tại El Salvador là:

 • Khám phá, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Các kế hoạch, nguyên tắc và phương pháp áp dụng cho kinh tế, quảng cáo và kinh doanh liên quan đến các hoạt động tinh thần hoặc trí tuệ thuần túy và những hoạt động liên quan đến trò chơi;
 • Các phương pháp chẩn đoán, phẫu thuật hoặc điều trị liệu pháp áp dụng cho người hoặc động vật, ngoại trừ các sản phẩm được sử dụng để thực hiện các phương pháp đó;
 • Các sáng chế xuất bản và sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp đi ngược lại trật tự công cộng hoặc đạo đức.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại El Salvador

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại El Salvador bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế tại El Salvador);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại El Salvador

Để có được bằng sáng chế tại El Salvador, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại El Salvador của họ cho Văn phòng SHTT El Salvador.

Đơn phải có các tài liệu nêu trên như mô tả bằng sáng chế, bản tóm tắt, yêu cầu và bản vẽ nếu có, tài liệu chuyển nhượng trong trường hợp đơn được nộp dưới danh nghĩa của một công ty.

Đơn đăng ký sáng chế tại El Salvador sẽ được thẩm định bởi các thẩm định viên tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ. Nếu không có vấn đề gì về hình thức, đơn được chấp nhận và sẽ được đăng Công báo sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Luật Sở hữu trí tuệ của El Salvador cung cấp một thủ tục phản đối cho phép các bên nộp các quan sát, đưa ra ý kiến đối với các yêu cầu về khả năng cấp bằng sáng chế của một sáng chế mới trong vòng hai tháng sau khi công bố thông báo về bằng sáng chế trên Công báo.

Người nộp đơn được cấp quyền trả lời bất kỳ quan sát nào của bên thứ ba. Văn phòng Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét cẩn thận các khiếu nại của cả hai bên và đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi công bố và giai đoạn phản đối, nếu không có phản đối nào hoặc hành động phản đối đã được giải quyết theo hướng có lợi cho người nộp đơn, thì một chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ tiến hành thẩm định nội dung và nếu sáng chế tuân thủ tất cả các yêu cầu, thì một bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và quyền của người được cấp bằng sáng chế tại El Salvador

Nếu bằng sáng chế được cấp, người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền ngăn cấm bất kỳ hành động nào của bên thứ ba xâm phạm quyền của họ như sản xuất, bán hàng, nhập khẩu, lưu kho, vận chuyển trong nước,…

Các giới hạn đối với quyền sở hữu là những giới hạn được đề cập trong Điều 5 của Công ước Paris: sử dụng tư nhân, điều tra khoa học và thương mại hóa bằng sáng chế khi thời hạn bảo hộ của nó đã hết hiệu lực.

Thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế ở quốc gia này là 20 năm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.