Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Việt Nam – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Việt Nam. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Việt Nam chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Việt Nam

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) tại Việt Nam là 31 tháng kể từ ngày được ưu tiên sớm nhất. Việc kéo dài thời hạn này là không thể.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Việt Nam

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn tại Việt Nam:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;

Bản gốc của Giấy ủy quyền đã ký phải được nộp trong vòng 34 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất. Không cần công chứng, hợp pháp hóa tài liệu này.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế theo PCT

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký có thể được nộp trong vòng 42 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất. Người nộp đơn có thể yêu cầu chương trình thẩm định nhanh đơn đăng ký. Bên cạnh đó, người nộp đơn có thể gửi yêu cầu sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định đơn đăng ký sáng chế theo từ quốc gia thành viên của ASPEC và đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Việt Nam.

Đơn đăng ký được công bố trong vòng hai tháng kể từ ngày Thông báo Chấp nhận Chính thức được ban hành. Thời hạn nộp đơn phản đối đơn đăng ký sáng chế Việt Nam của bên thứ ba sẽ bắt đầu từ ngày công bố và kết thúc trước ngày cấp. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng thời gian dành cho bên thứ ba để phản đối là không cố định.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Phí cấp bằng phải được nộp trong thời hạn ba tháng kể từ ngày có quyết định cấp bằng độc quyền. Phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế hàng năm tại Việt Nam phải trả cho mỗi năm sau khi chủ sở hữu được cấp bằng sáng chế. Khoản phí duy trì hiệu lực đầu tiên thường được thanh toán cùng với lệ phí cấp bằng chính thức. Tất cả các khoản phí duy trì hiệu lực tiếp theo phải được thanh toán trong vòng sáu tháng trước ngày ngày cấp bằng hằng năm. Có thể thanh toán chậm trong vòng sáu tháng sau ngày đến hạn với việc phải thanh toán thêm phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Việt Nam nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Việt Nam thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *