Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ukraina hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Ukraina.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina

Thời hạn để nhập giai đoạn quốc gia PCT ở Ukraine là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên. Nếu người nộp đơn không nộp đơn giai đoạn quốc gia trong thời hạn 31 tháng, quyền nộp đơn có thể được khôi phục nếu yêu cầu tương ứng được nộp và lệ phí tương ứng được trả trong vòng 2 tháng kể từ khi các bên khác ngăn cản họ nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trong vòng 12 tháng kể từ thời hạn cuối cùng của viêc gia nhập giai đoạn quốc gia tại Ukraine.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina

Ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina là tiếng Ukraina. Bản dịch đơn đăng ký sáng chế quốc tế sang tiếng Ukraina phải được cung cấp cho đến khi hết thời hạn 31 tháng. Thời hạn này có thể gia hạn thêm hai tháng bằng cách nộp đơn yêu cầu tương ứng và trả phí chính thức.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • yêu cầu bảo hộ;
  • bản sao đơn đăng ký quốc tế.

Không bắt buộc phải hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền. Tài liệu này có thể được cung cấp đồng thời hoặc trong vòng 2 tháng kể từ khi bước vào giai đoạn quốc gia PCT Ukraina.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina

Việc thẩm định theo các yêu cầu về khả năng đăng ký sáng chế được bắt đầu miễn là yêu cầu tương ứng đã được nộp và lệ phí chính thức đã được thanh toán. Người nộp đơn cần nộp đơn yêu cầu và nộp lệ phí chính thức trong vòng 3 năm kể từ ngày đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina hay ngày nộp đơn quốc tế.

Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể phản đối đơn đăng ký bằng cách trả khoản phí tương ứng trong vòng 6 tháng kể từ ngày đơn đăng ký được công bố. Cơ quan đăng ký sáng chế gửi một bản sao yêu cầu phản đối cho người nộp đơn, người có quyền gửi phản hồi có lý do, cũng như sửa đổi đơn trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu phản đối. Kết quả xem xét được phản ánh trong kết luận tương ứng của Hội đồng thẩm định.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Thời gian gia hạn tính mới cho sáng chế là 12 tháng kể từ ngày tiết lộ thông tin đầu tiên về sáng chế cho đến ngày nộp đơn quốc tế hoặc ngày ưu tiên, nếu có.

Phí cấp bằng phải nộp trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định cấp bằng. Các khoản phí duy trì hiệu lực phải trả hàng năm sẽ bắt đầu từ năm thứ hai và phải được thanh toán vào ngày nộp đơn quốc tế mỗi năm. Việc thanh toán phí thường niên vẫn có thể được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày đến hạn, với việc thanh toán thêm một khoản phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ukraina nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Ukraina thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *