Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Trung Quốc hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Trung Quốc. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Trung Quốc cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Trung Quốc chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) tại Trung Quốc là 30 tháng kể từ ngày được ưu tiên sớm nhất. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm hai tháng.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc

Ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký sáng chế là tiếng Trung. Nếu tài liệu đăng ký sáng chế được nộp bằng ngôn ngữ khác, bản dịch sang tiếng Trung phải được cung cấp cho CNIPA trước khi kết thúc thời hạn 30 tháng kể từ ngày ưu tiên (hoặc 32 tháng khi gia hạn).

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • số đơn quốc tế;
  • yêu cầu bảo hộ.

Một bản sao Giấy ủy quyền đã ký là tài liệu cần được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ khi bắt đầu giai đoạn quốc gia.

Không cần thiết phải cung cấp Chứng thư chuyển nhượng giữa (các) người nộp đơn và (các) nhà sáng chế khi đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc

Các đơn xin cấp bằng sáng chế tại Trung Quốc sẽ phải trải qua các quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Yêu cầu tiến hành thẩm định nội dung phải được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế hoặc kể từ ngày ưu tiên, nếu quyền ưu tiên được yêu cầu,.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Trung Quốc sẽ có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế. Phí duy trì hiệu lực hàng năm cho bằng sáng chế đầu tiên phải được thanh toán khi đăng ký sáng chế. Tất cả các khoản phí duy trì hiệu lực hàng năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn quốc tế mỗi năm. Có thể thanh toán chậm trong thời gian gia hạn sáu tháng bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Trung Quốc nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Trung Quốc thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *