Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Thụy Sĩ hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Thụy Sĩ. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Thụy Sĩ cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Thụy Sĩ chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ

Thời hạn cho việc gia nhập giai đoạn quốc gia Thụy Sĩ của đơn PCT là 30 tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc khôi phục thuật ngữ này là không thể.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ

Các ngôn ngữ chính thức để đăng ký sáng chế ở Thụy Sĩ là tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Bản dịch đơn đăng ký sáng chế sang một trong những ngôn ngữ chính thức được yêu cầu đồng thời với việc bước vào giai đoạn quốc gia PCT ở Thụy Sĩ.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • bản sao đơn đăng ký sáng chế quốc tế;
  • yêu cầu bảo hộ.

Thông thường không bắt buộc phải nộp Giấy ủy quyền. Tuy nhiên, nó có thể được yêu cầu bởi Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ (IPI).

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ

Không cần yêu cầu thực hiện thẩm định nội dung khi đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ. Trước khi bắt đầu thẩm định nội dung, IPI yêu cầu thẩm định, trong đó chỉ ra thời hạn thanh toán các khoản phí theo quy định.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Nếu sáng chế được công bố rộng rãi trong vòng sáu tháng trước ngày nộp đơn quốc tế hoặc ngày ưu tiên, thì việc tiết lộ như vậy không bác bỏ tính mới của sáng chế ở Thụy Sĩ.

Khi thủ tục thẩm định được hoàn tất, IPI sẽ đăng ký bằng sáng chế trong Cơ quan đăng ký sáng chế của Thụy Sĩ. Sau khi đăng ký, IPI sẽ công bố đặc điểm kỹ thuật bằng sáng chế cho bằng sáng chế đã được cấp.

Không có quy định về phí cấp bằng và phí công bố ở Thụy Sĩ. Phí gia hạn phải được trả cho mỗi đơn đăng ký sáng chế hoặc bằng sáng chế được cấp từ năm thứ tư sau ngày nộp đơn quốc tế. Phí gia hạn phải được thanh toán hàng năm vào ngày cuối cùng của tháng mà đơn đăng ký sáng chế dựa trên PCT được nộp. Bằng sáng chế ở Thụy Sĩ có thể được gia hạn trong vòng sáu tháng sau ngày đến hạn bằng cách trả thêm phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thụy Sĩ nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Thụy Sĩ thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *