Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Thái Lan hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Thái Lan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Thái Lan cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Thái Lan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) tại Thái Lan là 30 tháng kể từ ngày được ưu tiên sớm nhất. Có thể khôi phục thời hạn trên dựa trên Quy tắc PCT 49.6, tuy nhiên, cơ hội để khôi phục là rất thấp vì các yêu cầu thường bị từ chối.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan

Ngôn ngữ chính thức khi đăng ký sáng chế ở Thái Lan là tiếng Thái. Bản dịch tiếng Thái của yêu cầu bảo hộ và tóm tắt cũng như bản dịch tiếng Anh của phần bản chất kỹ thuật của sáng chế nên được cung cấp tại thời điểm đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan. Bản dịch của phần bản chấ kỹ thuật sang tiếng Thái phải được cung cấp trong vòng 90 ngày kể từ khi bước vào giai đoạn quốc gia PCT tại Thái Lan.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan:

  • tên (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ sáng chế;
  • yêu cầu bảo hộ.

Người đại diện phải được ủy quyền để được nộp đơn đăng ký với Giấy ủy quyền (POA) gốc. Tài liệu này cần được công chứng bởi Công chứng viên; tuy nhiên không bắt buộc phải hợp pháp hóa tài liệu này. Thời hạn tối đa để nộp POA cho cơ quan cấp bằng sáng chế tại Thái Lan là 90 ngày sau ngày bước vào giai đoạn quốc gia PCT Thái Lan.

Chứng thư chuyển nhượng sẽ được yêu cầu nếu người nộp đơn đăng ký quốc tế không phải là người nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được yêu cầu và thanh toán trong vòng năm năm kể từ khi đơn đăng ký được công bố. Không có quy định nào liên quan đến việc đẩy nhanh quá trình thẩm định; tuy nhiên việc nộp bằng sáng chế đã được cấp ở các quốc gia khác có thể đẩy nhanh quá trình thẩm định. Bên cạnh đó, có thể gửi yêu cầu sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định từ quốc gia thành viên ASPEC và đẩy nhanh quá trình thẩm định.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Phí cấp bằng chính thức phải được thanh toán trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được Thông báo cấp bằng. Các khoản phí duy trì phải được thanh toán sau khi bằng sáng chế được cấp ở Thái Lan. Khoản phí duy trì đầu tiên phải được thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày cấp bằng sáng chế ở Thái Lan.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Thái Lan nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Thái Lan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *