Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Philippines hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Philippines. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Philippines cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Philippines chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines

Việc gia nhập vào giai đoạn quốc gia PCT ở Philippines phải được thực hiện trong vòng 30 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn có thể được gia hạn thêm một tháng theo yêu cầu của người nộp đơn với việc phải thanh toán lệ phí theo quy định.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines

Nếu đơn quốc tế được nộp bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, người nộp đơn sẽ cần phải nộp bản dịch đơn đăng ký sáng chế sang tiếng Anh cho mục đích đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • bản sao đơn quốc tế nếu được đơn được soạn thảo và nộp bằng tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh nếu đơn được nộp bằng ngôn ngữ khác.
  • yêu cầu bảo hộ.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên kèm theo bản dịch tiếng Anh của nó phải được nộp cho Văn phòng SHTT Philippines trong vòng sáu tháng kể từ ngày tham gia giai đoạn quốc gia PCT tại Philippines.

Bản gốc của Giấy ủy quyền có chữ ký và đã được đóng dấu (đối với pháp nhân) phải được nộp trong vòng 2 tháng kể từ ngày Văn phòng có thông báo tương ứng.

Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, người nộp đơn phải cung cấp Chứng thư chuyển nhượng được công chứng trong vòng hai tháng kể từ ngày được yêu cầu. Không bắt buộc phải hợp pháp hóa tài liệu này.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines

Yêu cầu thẩm định nội dung cần được nộp và lệ phí phải được thanh toán tại thời điểm gia nhập giai đoạn quốc gia PCT của Philippines hoặc trong vòng sáu tháng sau đó. Có thể gửi yêu cầu sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định từ quốc gia thành viên ASPEC và đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Nếu đơn đăng ký sáng chế đáp ứng tất cả các yêu cầu về hình thức và nội dung, Văn phòng SHTT sẽ ra quyết định cấp bằng độc quyền sáng chế. Phí cấp và công bố phải được thanh toán đúng hạn. Phí duy trì hiệu lực sáng chế hàng năm phải trả từ năm thứ 5.

Ngày đến hạn thanh toán phí duy trì năm thứ 5 là ngày công bố sáng chế quốc tế vào năm thứ 4; ngày đến hạn cho các khoản thanh toán phí duy trì hiệu lực sau tương ứng là các ngày công bố trong các năm tiếp theo.

Các khoản phí phải được thanh toán trong vòng ba tháng trước ngày đến hạn. Nếu chủ sở hữu sáng chế không trả lệ phí hàng năm, thông báo về việc không nộp phí được công bố trên công báo. Có thể trả chậm phí duy trì hiệu lực hàng năm trong thời gian gia hạn sáu tháng kể từ khi có thông báo với điều kiện phải trả một khoản phụ phí và phí công bố.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Philippines nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Philippines thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *