Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Nhật Bản

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Nhật Bản – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Nhật Bản hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Nhật Bản. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Nhật Bản cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Nhật Bản chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Nhật Bản

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) tại Nhật Bản là 30 tháng kể từ ngày được ưu tiên sớm nhất. Không thể kéo dài thời hạn này.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Nhật Bản

Đơn xin cấp bằng sáng chế có thể được soạn thảo bằng tiếng Anh; tuy nhiên, bản dịch tiếng Nhật phải được cung cấp trong vòng hai tháng kể từ khi bước vào giai đoạn quốc gia PCT của Nhật Bản.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Nhật Bản:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản.

Để xác nhận quyền ưu tiên, người nộp đơn phải nộp bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc thông báo mã DAS trong quá trình nộp đơn theo PCT tại WIPO hoặc Văn phòng tiếp nhận.

Nếu người nộp đơn thực hiện thủ tục như vậy trong thời hạn quy định, người nộp đơn không cần gửi bản sao có chứng thực của Tài liệu ưu tiên và/hoặc mã DAS cho JPO. Nếu người nộp đơn không thực hiện thủ tục này trong quá trình nộp đơn PCT vào giai đoạn quốc gia tại Nhật Bản, họ có thể nộp bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên cho JPO trong vòng 32 tháng kể từ ngày ưu tiên đầu tiên. JPO không cho phép cung cấp mã DAS ở giai đoạn này.

Giấy ủy quyền (POA) không phải tài liệu bắt buộc khi tham gia giai đoạn quốc gia PCT của Nhật Bản. Cần phải cung cấp POA để thực hiện một số thủ tục đặc biệt, chẳng hạn như chuyển nhượng và nộp đơn kháng cáo.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế theo PCT

Các đơn đăng ký sáng chế tại Nhật Bản sẽ được thẩm định với các yêu cầu về hình thức và nội dung. Yêu cầu thẩm định nội dung phải được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế của đơn PCT. Có thể yêu cầu kiểm tra cấp tốc theo chương trình PPH.

Bên liên quan có thể đệ đơn phản đối việc đăng ký bằng sáng chế tại Nhật Bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố với điều kiện phải trả khoản phí tương ứng.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Phí cấp bằng chính thức cho bằng sáng chế tại Nhật Bản phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo cấp bằng. Các khoản phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế trong ba năm đầu tiên phải được thanh toán đồng thời với lệ phí cấp bằng. Phí duy trì của năm thứ tư và các năm tiếp theo phải được thanh toán hàng năm trước ngày ngày cấp bằng ban đầu mỗi năm. Có thể thanh toán chậm trong vòng 6 tháng sau thời hạn kèm theo phụ phí 100%.

Khoảng thời gian từ khi nộp đơn yêu cầu thẩm định đến khi được cấp bằng sẽ kéo dài khoảng một năm.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Nhật Bản nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Nhật Bản thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *