Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường New Zealand hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của New Zealand.

Có thể bạn quan tâm

Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường New Zealand chưa được triển khai.

3v2131 1
Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand.

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand

Thời hạn để gia nhập giai đoạn quốc gia tại New Zealand là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên. Có thể gia hạn thời hạn này. Yêu cầu gia hạn phải được thực hiện càng sớm càng tốt sau khoảng thời gian 31 tháng và phải kèm theo bằng chứng dưới dạng tờ khai hoặc bản tuyên thệ theo luật định.

Tờ khai hoặc bản tuyên thệ phải cung cấp giải thích đầy đủ về các sự kiện dẫn đến việc không đáp ứng các thời hạn được quy định. Yêu cầu gia nhập vào giai đoạn quốc gia muộn phải được chứng minh rằng việc không được tham gia vào giai đoạn quốc gia trong thời gian quy định không phải do cố ý và không có sự chậm trễ quá mức nào xảy ra trong việc đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand

Bản dịch tiếng Anh đã được công chứng của phần đặc điểm kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế theo PCT phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày gia nhập giai đoạn quốc gia. Thời hạn nói trên có thể được kéo dài thêm tối đa 2 tháng.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand:

 • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
 • đơn PCT hoặc số đơn công bố WO
 • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
 • yêu cầu bảo hộ.
 • dấu hiệu về việc đơn đăng ký sáng chế theo PCT có được đưa vào giai đoạn II của PCT hay không và nếu có bất kỳ sửa đổi nào của Điều 19 hoặc 34;
 • phí nộp đơn;
 • nếu người nộp đơn không phải là chủ sở hữu sáng chế, giải thích về cách thức mà người nộp đơn nhận được quyền đối với sáng chế từ (các) chủ sở hữu sáng chế.

Không cần nộp bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên và bản dịch tiếng Anh công chứng nếu đơn xin ưu tiên không phải bằng tiếng Anh trừ khi được cơ quan yêu cầu.

Nếu người nộp đơn không phải là chủ sở hữu sáng chế, không cần phải nộp Chứng thư chuyển nhượng.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand

Tại New Zealand, việc thẩm định hình thức chỉ được thực hiện như một phần của quy trình thẩm định nội dung. Việc thẩm định nội dung phải được yêu cầu trong vòng hai tháng kể từ khi nhận được yêu cầu từ Ủy viên về việc gửi yêu cầu hoặc chậm nhất là trong vòng năm năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Không có quy định về phí cấp bằng chính thức tại New Zealand. Hiệu lực của bằng sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế với điều kiện chủ đơn phải nộp phí duy trì hiệu lực sáng chế hàng năm một cách hợp lệ.

Phí duy trì hiệu lực phải được trả hàng năm bắt đầu từ ngày thứ 5 và phải được thanh toán trước khi hết thời hạn 4 năm ngày nộp đơn quốc tế. Phí duy trì hiệu lực sáng chế hằng năm sẽ không thể được thanh toán trong khoảng thời gian quá 3 tháng trước khi đến hạn. Có thể thanh toán chậm khoản phí này trong thời gian gia hạn sáu tháng bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại New Zealand nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại New Zealand thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *