Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Indonesia hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Indonesia. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Indonesia cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Indonesia chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) tại Indonesia là 31 tháng kể từ ngày được ưu tiên sớm nhất. Người nộp đơn có thể khôi phục thời hạn đã bỏ lỡ nếu trả thêm một khoản phí bổ sung.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia

Người nộp đơn nên cung cấp bản dịch tiếng Indonesia của đơn đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia. Bản dịch phải được nộp trong vòng một tháng kể từ ngày vào giai đoạn quốc gia Indonesia.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • bản scan giấy ủy quyền đã ký;
  • thông tin về việc công bố quốc tế của đơn đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia;
  • yêu cầu bảo hộ.

Bản scan của Giấy ủy quyền đã ký phải được nộp tại thời điểm nộp đơn. Không cần công chứng hay hợp pháp hóa giấy ủy quyền.

Nếu đơn do cá nhân hoặc pháp nhân không phải là chủ sở hữu sáng chế nộp thì cần cung cấp bản scan Chứng thư chuyển nhượng đã ký giữa người nộp đơn và nhà sáng chế (không cần công chứng/hợp pháp hóa tài liệu này). Chứng thư chuyển nhượng có thể được nộp tại thời điểm nộp đơn hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia

Việc thẩm định nội dung các đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia phải được yêu cầu trong vòng 36 tháng kể từ ngày nộp đơn quốc tế. Có thể gửi yêu cầu sử dụng kết quả tìm kiếm và kiểm tra từ quốc gia thành viên ASPEC, và do đó đẩy nhanh quá trình kiểm tra.

Trong trường hợp người nộp đơn không thể nộp kết quả thẩm định đơn đăng ký tại nước ngoài, Cơ quan cấp bằng sáng chế Indonesia sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền tra cứu và thẩm định tại nước đó để tiến hành thẩm định nội dung đơn theo yêu cầu của người nộp đơn. Có thể gửi yêu cầu sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định từ quốc gia thành viên của ASPEC.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Thời gian gia hạn tính mới tại Indonesia là sáu tháng trước ngày nộp đơn sớm nhất.

Phí cấp bằng chính thức phải được thanh toán trong vòng 1 tháng kể từ ngày thông báo cấp bằng. Bằng sáng chế ở Indonesia sẽ có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế. Phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế hàng năm phải được trả bắt đầu từ lần đầu tiên tính từ ngày nộp đơn quốc tế. Các khoản phí duy trì hàng năm phải được thanh toán trong vòng sáu tháng kể từ khi có thông báo chấp thuận, cộng với lệ phí duy trì cho năm tiếp theo.

Các khoản phí duy trì hàng năm cho những năm tiếp theo phải được thanh toán ít nhất một tháng trước ngày đến hạn. Ngoài ra, người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn mười hai tháng để thanh toán phí duy trì (trong vòng ít nhất bảy ngày trước ngày đến hạn). Thanh toán chậm trong thời gian gia hạn phải chịu phụ phí 100%. Nếu không thanh toán các khoản phí đúng thời hạn, bằng sáng chế có thể sẽ bị tuyên bố hủy bỏ. Có thể khôi phục hiệu lực bằng sáng chế bằng cách nộp đơn yêu cầu lên Tòa án thương mại.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Indonesia nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Indonesia thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *