Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Campuchia hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Campuchia. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Campuchia chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) tại Campuchia là 30 tháng kể từ ngày được ưu tiên sớm nhất. Không thể khôi phục thời hạn trên.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia

Ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia là tiếng Khmer. Đơn có thể được soạn thảo bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Khmer của đơn phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ khi bước vào giai đoạn quốc gia PCT tại Campuchia.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • yêu cầu bảo hộ.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên và bản dịch sang tiếng Khmer cũng như tiếng Anh phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia.

Giấy ủy quyền có công chứng phải được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày vào giai đoạn quốc gia PCT Campuchia.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia

Việc thẩm định nội dung cần được yêu cầu tại thời điểm bước vào giai đoạn PCT quốc gia tại Campuchia. Cơ quan cấp bằng Sáng chế Campuchia sẽ không tự tiến hành quá trình thẩm định, nhưng họ sẽ xem xét bất kỳ kết quả tra cứu và thẩm định quốc tế nào đối với các đơn đăng ký tương ứng được nộp tại các khu vực pháp lý khác.

Trong trường hợp người nộp đơn không thể nộp kết quả thẩm định đơn đăng ký tại nước ngoài, Cơ quan cấp bằng sáng chế Campuchia sẽ gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền tra cứu và thẩm định tại nước ngoài để tiến hành thẩm định nội dung đơn theo yêu cầu của người nộp đơn. Có thể gửi yêu cầu sử dụng kết quả tra cứu và thẩm định từ quốc gia thành viên của ASPEC.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Thời gian gia hạn tính mới cho sáng chế là 12 tháng kể từ ngày tiết lộ thông tin đầu tiên về sáng chế cho đến ngày nộp đơn quốc tế hoặc ngày ưu tiên, nếu có.

Phí cấp bằng phải nộp trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định cấp bằng. Các khoản phí duy trì hiệu lực phải trả hàng năm sẽ bắt đầu từ năm thứ hai và phải được thanh toán vào ngày nộp đơn quốc tế mỗi năm. Việc thanh toán phí thường niên vẫn có thể được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày đến hạn, với việc thanh toán thêm một khoản phụ phí.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Campuchia thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *