Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Anh hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Anh. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Anh cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Anh chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Union Jack Waving In The Wind.
Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh.

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh

Thời hạn cho việc gia nhập giai đoạn quốc gia PCT của Vương quốc Anh là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm hai tháng với điều kiện là việc không nộp đơn theo PCT đúng hạn không phải là do cố ý.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế ở Vương quốc Anh là tiếng Anh hoặc tiếng Wales. Nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, Văn phòng sẽ thông báo cho người nộp đơn rằng bản dịch sang một trong các ngôn ngữ chính thức phải được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày có thông báo.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ;
  • thông tin về đơn đăng ký sáng chế quốc tế
  • yêu cầu bảo hộ.
  • bằng chứng thanh toán các khoản phí tương ứng.

Hiện tại, luật pháp của Vương quốc Anh không yêu cầu việc nộp Giấy ủy quyền khi bước vào giai đoạn quốc gia PCT của Vương quốc Anh.

Bản sao của đơn đăng ký quốc tế chỉ được yêu cầu nếu Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Vương quốc Anh chưa nhận được bản sao từ Văn phòng Quốc tế.

Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, Chứng thư chuyển nhượng phải được cung cấp trong vòng 33 tháng kể từ ngày ưu tiên. Nếu người nộp đơn yêu cầu sớm gia nhập vào giai đoạn quốc gia, Chứng thư chuyển nhượng phải được cung cấp trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên, hoặc 2 tháng kể từ ngày thỏa mãn các điều kiện để tham gia giai đoạn quốc gia.

Yêu cầu tra cứu chính thức cũng như thanh toán phí tương ứng phải được cung cấp cho văn phòng SHTT của Vương quốc Anh trong vòng hai tháng kể từ khi bước vào giai đoạn quốc gia PCT hoặc trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh

Các đơn xin cấp bằng sáng chế ở Vương quốc Anh trải qua các quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Yêu cầu thẩm định nội dung, cũng như việc thanh toán lệ phí tương ứng, phải được nộp trong vòng 33 tháng kể từ ngày ưu tiên. Cũng có thể yêu cầu thẩm định cấp tốc theo hệ thống Fast Track của PCT (Vương quốc Anh) và PPH.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Đơn xin cấp bằng sáng chế tại Vương quốc Anh có thể được nộp trong vòng sáu tháng sau khi tiết lộ tại một triển lãm quốc tế được công nhận chính thức hoặc khi bất kỳ bên thứ ba nào tiết lộ sáng chế với dụng ý xấu. Bằng chứng chứng minh việc tiết lộ sáng chế tại một cuộc triển lãm phải được nộp cùng với đơn đăng ký.

Phí cấp bằng chính thức không được quy định đối với các bằng sáng chế tại Vương quốc Anh có ít hơn 25 yêu cầu bảo hộ và ít hơn 35 trang mô tả. Bằng sáng chế ở Vương quốc Anh có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế.

Khoản phí duy trì hiệu lực đầu tiên đến hạn vào ngày nộp đơn quốc tế trong năm thứ 4, nhưng nó chỉ phải trả khi cấp bằng sáng chế. Phí thường niên nên được thanh toán trong vòng 3 tháng trước hoặc 1 tháng sau ngày đến hạn để tránh phí thanh toán chậm. Có thể thanh toán chậm trong thời gian gia hạn sáu tháng bằng cách trả một khoản phụ phí tương ứng.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Anh nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Anh thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *