Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ

Đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ấn Độ hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Ấn Độ. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ấn Độ cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ấn Độ chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

3v213 1
Đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ.

Thời hạn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) tại Ấn Độ là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên. Không thể gia hạn thời hạn trên.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ

Ngôn ngữ chính thức của đơn PCT ở Ấn Độ là tiếng Anh và tiếng Hindi.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ:

  • (những) nhà sáng chế và (những) người nộp đơn tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch;
  • tên, tóm tắt, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ của sáng chế;
  • yêu cầu bảo hộ;
  • thông tin về quyền ưu tiên;
  • minh chứng nộp các khoản phí tương ứng.

Bản scan Giấy ủy quyền có thể được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn, tuy nhiên, bản gốc phải được nộp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo tương ứng từ Văn phòng, nếu được yêu cầu. Không cần hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền. Doanh nghiệp nên luôn cung cấp Giấy ủy quyền có chữ ký gốc để nộp cho Cơ quan Sáng chế Ấn Độ để hoàn thành các yêu cầu liên quan đến việc nộp đơn.

Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế, bản sao có công chứng bằng của Chứng thư chuyển nhượng phải được cung cấp trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ấn Độ.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ

Đơn đăng ký sáng chế tại Ấn Độ sẽ phải trải qua quá trình thẩm định thức và nội dung. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế ở Ấn Độ phải được thực hiện trong vòng 48 tháng kể từ ngày ưu tiên. Có thể yêu cầu thẩm định cấp tốc theo PPH với Văn phòng Sáng chế Nhật Bản.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Ấn Độ có giá trị trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí cấp bằng chính thức không được quy định. Việc duy trì hiệu lực hàng năm cho bằng sáng chế của Ấn Độ có hiệu lực trong 3 năm đầu tiên phải được thanh toán sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký bằng sáng chế và trước khi hết hạn của năm thứ 2 kể từ ngày nộp đơn. Nếu bằng sáng chế đã được cấp muộn hơn hai năm kể từ ngày nộp đơn, có thể thanh toán số tiền hàng năm theo cách tích lũy trong vòng ba tháng kể từ ngày được cấp.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế theo PCT vào giai đoạn quốc gia tại Ấn Độ nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Ấn Độ thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *