Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Uzbekistan nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Uzbekistan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Uzbekistan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp yêu cầu quyền ưu tiên là sáu tháng kể từ ngày được hưởng quyền ưu tiên. Thời hạn trên có thể được gia hạn trong vòng hai tháng.

Ngôn ngữ chính thức khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Uzbekistan là tiếng Uzbek hoặc tiếng Nga.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan;
  • tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • tên và bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
  • bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;

Giấy ủy quyền được ký đơn giản phải được nộp tại thời điểm nộp đơn. Nếu người nộp đơn là một pháp nhân, Giấy ủy quyền có chữ ký và đã được đóng dấu phải được nộp cho Văn phòng cấp bằng sáng chế của Uzbekistan khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Không cần công chứng, hợp pháp hóa tài liệu này.

Giấy ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự của (các) chủ sở hữu kiểu dáng cho người nộp đơn nếu người nộp đơn không phải là chủ sở hữu phải được nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp yêu cầu quyền ưu tiên phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày ưu tiên tại Uzbekistan.

Bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên và bản dịch sang tiếng Uzbekistan hoặc tiếng Nga phải được nộp cho Văn phòng Sáng chế trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan

Việc thẩm định nội dung phải được yêu cầu trong vòng ba tháng kể từ ngày ban hành Thông báo chính thức về kết quả của quá trình thẩm định hình thức.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan

Phí cấp bằng chính thức phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ ngày có quyết định cấp bằng độc quyền. Phí duy trì hiệu lực kiểu dáng công nghiệp cũng phải được thanh toán trong thời hạn nói trên. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này có thể được gia hạn nhưng không quá năm năm.

Việc công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trong vòng sáu tháng trước khi nộp đơn không bác bỏ tính mới của kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Uzbekistan.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Uzbekistan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.